Tudnivalók


A jegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a szabadtéri rendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait. 
A résztvevő a szabadtéri rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
 • nem tart magánál ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, A3 papírméretnél nagyobb táskát csomagot, vagy olyan tárgyat, amely a szabadtéri rendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a szabadtéri rendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
 • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
 • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
 • tudomásul veszi, hogy a szabadtéri rendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják.

A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek átvizsgáló eszközökkel: 

személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a résztvevő versenyzők hivatalos országzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni.

Kizárólag

 • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sport  területére;
 • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét; csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.
 • csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;
 • köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező és a rendezők utasításait;
 • a sportrendezvény helyszínét – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;

A résztvevő a szabadtéri rendezvényen:

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a szabadtéri rendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a szabadtéri rendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
 • tárgyakat a vízbe, a nézők elől elárt területre és személyekre nem dobhat;
 • a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
 • nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
 • lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
 • a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
 • a menekülő útvonalon (pl. lelátó lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
 • rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
 • transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
 • mások kilátását nem zavarhatja;
 • a rendezvényterület kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
 • a székekre nem állhat fel;
 • nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

A rendezvény  területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Aki fentiekben felsoroltakat nem tartja be a területről kikisérhető, belépése megtagadható. Akit szabadtéri rendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a szabadtéri rendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a szabadtéri rendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a szabadtéri rendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett  jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a szabadtéri rendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, a rendezény területéről kikísérhető belépése megtagadható. 

A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre nem kerülhet átvételre. 

A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – jogosult a szabadtéri rendezvény ideje alatt a a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül. A szabadtéri rendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:

 • Szervező: BP 2017 Nonprofit Kft.
 • Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a szabadtéri rendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy- és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
 • Résztvevő: az a természetes személy, aki a szabadtéri rendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a szabadtéri rendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.